VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Ban lãnh đạo TTTV

Ông: Phạm Tiến Dũng Chủ tịch

Ông: Bùi Văn Dũng Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Trung ương kiêm công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Ông: Nguyễn Trung Tự Phó Chủ tịch thường trực

Các Ban công tác Hành chính Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam:

- Ban Hành chính & Nhân sự TTTV

- Ban Quốc tế TTTV

- Ban Truyền thông TTTV

- Ban Đối ngoại TTTV

- Ban Thư ký TTTV

- Ban Tài chính & Kế toán TTTV

- Ban Sự kiện & Hậu cần TTTV

- Ban Giám sát TTTV

- Ban Thanh thiếu niên Trí tuệ trẻ Việt Nam

- Ban hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

- Ban Cố vấn Trung ương TTTV

- Ban chuyên trách Hiền tài - Trí tuệ Việt Nam

Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam trân trọng giới thiệu Website của đồng chí Bùi Văn Dũng.
Website: http://www.buivandung.vnhttp://www.buivandung.com